Vážení rodiče, děkuji vám za opravdu hojnou účast na dnešní schůzce rodičů vycházejících žáků. Věřím, že jste obdrželi užitečné a praktické informace, které vám mohou pomoci při rozhodování o budoucím studiu vašich dětí. Přeji vám, aby váš výběr byl uvážlivý a správný. Samozřejmě všem našim žákům budu držet palce, aby byli přijati nejlépe hned v prvním kole na své zvolené obory.
Iva Mrózková

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
(upravený výňatek z vyhlášky MŠMT ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto náležitosti:
• potvrzený prospěch z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (klasifikace z příslušných ročníků je na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou otiskem razítka a podpisem ředitele školy, přikládat vysvědčení není třeba)
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - (pokud jej SŠ vyžaduje - toto SŠ uvádí ve svých podmínkách k přijetí), potvrzuje pediatr ve spolupráci s odborným lékařem, tiskopis lze získat na webových stránkách příslušné SŠ, příp. u VP
• doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - toto zajišťuje zákonný zástupce žáka v PPP nebo SPC

Uchazeč podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, na obou přihláškách uvede školy, obory vzdělání v tomtéž pořadí.

Přihlášku je nutno doručit na vybranou SŠ do 1.března 2020

 

Pozvánku ke konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut. 1. termín: úterý 14. dubna 2020 2. termín: středa 15. dubna 2020


Další kola přijímacího řízení - uchazeč může podat přihlášku do více škol, oborů vzdělání, v přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu a obor vzdělání


Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami - ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
Zveřejňování výsledků přijímacího řízení - ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.
Odvolací řízení - počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy. Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním a správním spisem kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání.


Zápisový lístek (ZL) - škola zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci. ZL odevzdává přijatý uchazeč střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění informace o přijetí.