Víte, co je u nás nového?

V letošním školním roce budeme pořádat výběrový lyžařský kurz nejen pro žáky druhého stupně, ale i pro prvostupňové;)!

Kromě toho jsou v přípravné fázi naše osvědčené ozdravné pobyty, které budou předány rodičům k výběru v průběhu tohoto týdne;).

Moc se těšíme na to, že uvidíme opět rozzářená očička vašich(našich) dětí, protože máme připravené hodnotné animační programy, které budou realizovány na čerstvém vzduchu pod vedením těch nejlepších učitelů;)!!!

Pěkné odpoledne ze ZŠ Cihelní;)

Mgr. Zdeněk Jelínek

Vstup žáků do školy před vyučováním - odpověď na dotaz rodičů:

Přeji pěkné ráno, a předem se omlouvám za reakci, která nebyla okamžitá. Chtěli jsme vše vyřešit ke spokojenosti dětí, rodičů, zaměstnanců a vše skloubit s organizačními možnostmi školy.

Škola by měla být zpřístupněna dle Školního řádu, jak jste správně podotknul od 7.30, v případě že jsou špatné klimatické poměry...
Touto alternativou jsme podávali pomocnou ruku všem žákům a rodičům, protože jsme si vědomi toho, že stát na dešti, není nic příjemného. Jsme si také vědomi toho, že by děti v důsledku těchto špatných klimatických podmínek mohly onemocnět. Stále si za těmi slovy stojíme, a proto od pondělí 6.10. 2014, budou děti vpouštěny panem školníkem každý den od 7.30 nezávisle na tom, jestli jsou klimatické podmínky špatné, či nikoliv. Budou pouštěny dle uvážení pana školníka, tedy tak jak jste ve svém mailu naznačil, v pořadí od prvňáčků po žáky 9. ročníku, protože na tyto postupy navazují úkony ostatních zaměstnanců uvnitř školy.

Jen drobný dodatek k Vaší větě: „Déšť je pro takového zaměstnance samozřejmě podružnou záležitostí, protože stojí na schodech a vyvolává postupně podle tříd" – konec citace z Vašeho e-mailu.
Byl bych velice rád, kdybychom si při řešení této problematické situace řekli také jedno – pan školník vykonává činnosti nastavené interním řádem, možná se budete divit, ale jako citlivý člověk vnímá i okolnosti, které naznačujete (a moc bych si přál, kdyby takovou pozornost svým dětem věnovali někteří rodiče...). Není v možnostech školy, aby děti byly vpouštěny dříve, protože určitě chcete, aby se Vašim dětem dostalo patřičné péče, aby byly v bezpečném prostředí...to sebou nese zajištění dozorů v šatnách, ve třídách...což jsou věci, které se Vám rodičů nevybaví, a nerad bych Vás tímto zatěžoval. Chci jen naznačit, že špatné počasí může být i před půl osmou;).

Pevně doufám, že se nám tímto podařilo „dorovnat" drobný organizační nesoulad, a že naše kroky jsou Vámi vnímány tak, že se snažíme o nastolení co možná nejlepší spolupráce s rodiči a všemi lidmi, kterým na naší škole nějakým způsobem záleží. „Pokud je to v našich silách a možnostech rádi vyhovíme, poradíme, pomůžeme a moc bychom si přáli, abyste i Vy rodiče to tak vnímali, a abyste se byli ochotni spolupodílet na vytváření optimálních podmínek a prostředí ve škole Vašich dětí. Už jen třeba každodenní spoluprací v rámci výchovy a vzdělávání, účastí na třídních schůzkách, setkáních na akcích pořádaných školou, SRZŠ, nebo i jinou formou, např. formou sponzoringu.

Vážený pane ........., opravdu si vážím Vašeho podnětu, a pokud budete mít ještě další, nevidím problém v tom, abychom jej společně řešili – písemně, osobně, na úrovni SRZŠ...Jsem otevřen jakékoliv komunikaci.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Mgr. Zdeněk Jelínek
ředitel ZŠ Karviná - Nové Město Cihelní 1666
telefon:  596 313 704.

Vážení rodiče a přátelé naší školy,
jsme si plně vědomi Vaší podpory a velice si jí vážíme.

Proto jsme ani v průběhu letošních prázdnin nelenili a snažili jsme se vylepšit pracovní podmínky naší organizace.

Podařilo se nám díky vstřícnosti zřizovatele realizovat zateplení půdních prostor, opravit problematickou štítovou stěnu, která je také zateplena a jsou zde vyměněna plastová okna...vyspravili jsme interiér dalších tří kmenových tříd, které byly vybaveny novým nábytkem, tabulemi a byly kompletně vymalovány.
V současné době probíhá rekonstrukce velké tělocvičny a také přípravné práce na realizaci specializovaných učeben z fondů EU - učebny chemicko-fyzikální a učebny cizích jazyků (termín ukončení je stanoven na leden roku 2015).
Do těchto projektů jsme byli začleněni díky dobré práci projektových manažerů města Karviná, za což chceme i na této úrovni oficiálně poděkovat.
Jsme také nově účastníkem projektu, který se zabývá proškolením pedagogů pro práci na tabletech.

Nevěnujeme pozornost pouze vylepšování technického zázemí naší školy, ale myslíme i na problémy spojené s průběhem výchovně vzdělávacího procesu...
Zařadili jsme se mezi školy, které mají tu možnost věnovat se méně nadaným žákům, prostřednictvím účasti v projektu "Společná řešení pro lepší učení".
Prospěchově slabší žáci "získají" díky tomuto projektu vedoucího učitele, který se jim bude individuálně věnovat a společnými silami tak zefektivní průběh vzdělávání.
Připravili jsme pro naše žáky aktivity, které znají z let minulých – projektové dny, školní exkurze, kurzy i výlety...soutěže znalostní, sportovní, kulturního umu... a víme, že i letos mnozí z nich dosáhnou krásných výsledků, ať už na úrovni školní, městské, okresní, snad i jiné... a moc se na to všichni těšíme, abychom na ně mohli být opět pyšní...
Postarali jsme se i účast v nových měkkých projektech, ve kterých se budou vzdělávat pod vedením rodilých mluvčích, dočkají se v tomto školním roce již zmiňovaných moderních specializovaných učeben (chemicko –fyzikální a učebny cizích jazyků) a budou taktéž komunikovat v angličtině s žáky z Indie...
Nově se bude na naší škole vyučovat kromě anglického a ruského jazyka také španělština;).

Pokusíme se v letošním roce zavést celoškolní hru, která by měla spojit a aktivovat všechny, kteří mají s naší školou něco společného...

Možná právě proto, chceme udržet tradici Školního parlamentu, rozvinout ji v pozici třídních samospráv, aby se žáci druhého stupně spolupodíleli na rozvoji naší školy a společně s nejbližšími učiteli se postarali o to, aby naše škola byla bezpečným ostrůvkem pro harmonický rozvoj jejich osobností.

V průběhu prázdnin bylo na škole nádherné ticho;)!!!
Ale teprve včera, kdy byly děti vpuštěny do hlavní budovy si většina z nás uvědomila, že nás čeká sice spousta starostí a těžké práce, ale také výrazy vděku - dětský smích nebo jiskřičky v očích, které se koupit nedají a někteří lidé v okolí je ani neznají...

Jsme rádi, že jste zpátky!!! A kdokoliv z Vás by se chtěl svou troškou postarat o to, že usměvavých dětí na naší škole přibyde, tak neváhejte a kontaktujte nás. Možností, jakými nám můžete pomoci je celá řada a ne vždy se jedná pouze o peníze nebo sponzorské dary...

Všem přejeme úspěšný školní rok 2014/2015;), za všechny zaměstnance školy její ředitel, Mgr. Zdeněk Jelínek

Vážení rodiče,
věříme, že jste si vědomi toho, že Vás ve škole vždy rádi přivítáme a jsme připraveni být nápomocni při řešení všech problémů, které se týkají Vašich dětí. Věříme také, že chcete školu, která se snaží zajistit optimální podmínky pro vzdělávání a výchovu Vašich dětí, ale i školu, která se snaží o to, aby se žáci cítili bezpečně, a Vy jste se mohli v bezstarostně a v poklidu věnovat své práci a povinnostem. Předpokládáme tedy, že nám svým přístupem a pochopením usnadníte zavedení nové směrnice ředitele školy, která se týká vstupu a pohybu cizích osob v areálu Základní školy Karviná – Nové Město Cihelní 1666 a již nyní Vám děkujeme za její dodržování a respektování pokynů zaměstnanců školy, kteří jsou její realizací pověřeni.
Ředitel školy vydává směrnici O vstupu a pohybu cizích osob v areálu školy, která vstupuje v platnost 13. 11. 2013 a má toto znění:
1. Žáci všech tříd, včetně Přípravné třídy, budou vpouštěni do školy samostatně. Rodičům není povolen vstup do budovy, včetně prostor šaten – ani před, ani po vyučování.
2. Pokud chcete školu navštívit během výuky (např. náhlý rodinný problém), ohlaste se laskavě na sekretariátu školy a vyčkejte na přestávku ve vestibulu (není povoleno samovolně vstupovat mimo vestibul a už vůbec ne do vlastní výuky)! Paní sekretářka nebo pan školník Vás za dotyčným pedagogem doprovodí a po jednání budete odvedeni zpět.
3. Při domluvené konzultaci si Vás učitel vyzvedne sám přímo u vchodu a opět Vás po jednání doprovodí zpět.

V Karviné dne 12. 11. 2013                       Mgr. Zdeněk Jelínek