Víte, že..................
.... kreslí si s námi, skládají s námi kostky, spolu vystřihujeme obrázky, chodí s námi do přírody, učí nás poznávat tvary, barvy, zvířata, stromy, květiny, společně sportujeme, naučili nás říkat promiň, prosím a děkuji, věří nám, dávají nám různé úkoly, pochválí nás, když se nám něco povede, povzbudí nás při neúspěchu, nastavili nám jasná pravidla denního režimu, nemají rádi, když odmlouváme nebo lžeme, mají nás rádi a my je taky,
protože to jsou ....... NAŠI SKVĚLÍ RODIČE !

A půjdou s námi k zápisu do školy.....kam?
No přece na CIHELNÍ !!! A kdy? 20.4  od 14.00 do 17.00 a 21.4. od 9.00 do 17.00.

ZÁPIS K PŠD - INFORMACE pro rodiče
• PŠD = povinná školní docházka - začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6.roku věku
• dítě, které dosáhne 6. roku věku od září do konce června příslušného šk. roku: může být přijato k plnění PŠD v tomto roce - je-li přiměřeně duš. i těl. vyspělé a požádá-li o to ZZ (dítě nar. září - konec prosince - nutné doporučení ŠPZ, dítě nar. leden - konec června - nutné doporučení ŠPZ + ODBORNÝ LÉKAŘ )
• ZZ = zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k PŠD v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit PŠD (nesplnění zákonné povinnosti = přestupek, pokuta až 5 000Kč)
• možnost OŠD (= odkladu školní docházky) -
o požádá-li ZZ písemně ředitele školy v době zápisu k PŠD
o k žádosti o odklad nutno doložit doporučení ŠPZ a odborného lékaře nebo klinického psychologa
• informace o organizaci zápisu - termín, místo, průběh, kritéria pro přijetí, počet žáků, které je možno přijmout - zveřejní ředitel školy v dostatečném předstihu
• průběh zápisu:
o formální část - ZZ požádá o zápis dítěte, předloží průkaz totožnosti, uvede údaje potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření budoucího žáka školy (mimořádné nadání, znevýhodnění a doporučení ŠPZ, zdravotní způsobilost)
o motivační část - rozhovor a aktivity pedagoga s dítětem
• o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku rozhoduje ředitel školy ve správním řízení , rozhodnutí vydává bez zbytečného odkladu a dle podmínek stanovených zákonem