Ve čtvrtek proběhl na Cihelní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Dopoledne jsme přivítali 52 rodičů, kteří se přišli podívat na své děti přímo do vyučovacích hodin . V odpolední části nás navštívili rodiče , bývalí, současní a budoucí žáčci a mohli si prohlédnout, co je u nás nového.

U dveří na všechny čekali průvodci ze 7.B s programem a plánkem  prohlídkové trasy a k vidění bylo vše - třídy prvňáčků, družinka, tělocvičny, nové učebny fyziky a cizích jazyků, školní kuchyňka.....

Všem rodičům děkujeme za účast a na nové žáčky se těšíme!

Navštivte fotogalerii!

M. Kraslová :)

DEN otevřených ...
DEN otevřených dveří DEN otevřených dveří
DEN otevřených ...
DEN otevřených dveří DEN otevřených dveří

 

Zveme všechny předškoláčky na  první setkání ve škole!

1.setkání proběhne ve čtvrtek 23.2. od 15.30 do 16.30. 2.setkání proběhne ve čtvrtek 23.3. od 15.30 do 16.30. 

Děti se seznámí se školou formou hry a budou potřebovat přezůvky. Milí rodiče, přijďte s nimi:), těšíme se na vás!!

1. být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělý, vědomě ovládat své tělo, být samostatný v sebeobsluze
2. být relativně citově samostatný a schopný kontrolovat a řídit své chování
3. zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. být schopný rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. být přiměřeně sociálně samostatný a zároveň sociálně vnímavý, schopný soužití s vrstevníky ve skupině
9. vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Víte, že..................
.... kreslí si s námi, skládají s námi kostky, spolu vystřihujeme obrázky, chodí s námi do přírody, učí nás poznávat tvary, barvy, zvířata, stromy, květiny, společně sportujeme, naučili nás říkat promiň, prosím a děkuji, věří nám, dávají nám různé úkoly, pochválí nás, když se nám něco povede, povzbudí nás při neúspěchu, nastavili nám jasná pravidla denního režimu, nemají rádi, když odmlouváme nebo lžeme, mají nás rádi a my je taky,
protože to jsou ....... NAŠI SKVĚLÍ RODIČE !

A půjdou s námi k zápisu do školy.....kam?
No přece na CIHELNÍ !!! A kdy? 20.4  od 14.00 do 17.00 a 21.4. od 9.00 do 17.00.

ZÁPIS K PŠD - INFORMACE pro rodiče
• PŠD = povinná školní docházka - začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6.roku věku
• dítě, které dosáhne 6. roku věku od září do konce června příslušného šk. roku: může být přijato k plnění PŠD v tomto roce - je-li přiměřeně duš. i těl. vyspělé a požádá-li o to ZZ (dítě nar. září - konec prosince - nutné doporučení ŠPZ, dítě nar. leden - konec června - nutné doporučení ŠPZ + ODBORNÝ LÉKAŘ )
• ZZ = zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k PŠD v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit PŠD (nesplnění zákonné povinnosti = přestupek, pokuta až 5 000Kč)
• možnost OŠD (= odkladu školní docházky) -
o požádá-li ZZ písemně ředitele školy v době zápisu k PŠD
o k žádosti o odklad nutno doložit doporučení ŠPZ a odborného lékaře nebo klinického psychologa
• informace o organizaci zápisu - termín, místo, průběh, kritéria pro přijetí, počet žáků, které je možno přijmout - zveřejní ředitel školy v dostatečném předstihu
• průběh zápisu:
o formální část - ZZ požádá o zápis dítěte, předloží průkaz totožnosti, uvede údaje potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření budoucího žáka školy (mimořádné nadání, znevýhodnění a doporučení ŠPZ, zdravotní způsobilost)
o motivační část - rozhovor a aktivity pedagoga s dítětem
• o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku rozhoduje ředitel školy ve správním řízení , rozhodnutí vydává bez zbytečného odkladu a dle podmínek stanovených zákonem

Ve čtvrtek 17.9. 2015 proběhla volba člena ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců. Za zákonné zástupce byla do ŠKOLSKÉ RADY zvolena paní Barbora Górecká . Chceme poděkovat všem rodičům za účast při této volbě.

Nová ŠKOLSKÁ RADA bude pracovat ve složení: Ing. Lukáš Raszyk ( zástupce zřizovatele), Mgr. Stanislava Sachová ( zástupce pedagogů), paní Barbora Górecká ( zástupce rodičů).

Za práci v uplynulém volebním období bychom chtěli velmi poděkovat paní Burdkové a paní Schenkové.

Marcela Kraslová

Další články...