- cena školního oběda pro prvňáčka je 23 Kč za oběd

- dodatečný zápis do školní družiny proběhne v týdnu od 27.8. - 31.8. vždy od 8.00 do 15.00, případně v prvním školním dni

- otevíráme tři první třídy

- zařazení dětí do jednotlivých tříd bude připraveno v posledním školním týdnu

Na všechny děti se už těšíme a přejeme hezké léto!

V případě dotazů mne kontaktujte mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Marcela Kraslová, ZŘ

SEZNAM POMŮCEK, KTERÉ JE NUTNO ZAKOUPIT PRO ŠK. ROK 2018/2019
- vhodná aktovka
- pouzdro (nejlépe jednopatrové, rozkládací)
- obaly na sešity A5 - 10 kusů, na pracovní sešity A4 - 5 kusů
- černý fix do pouzdra ( obyčejný)
- tužka č.1 a č.2 trojhranná
- kvalitní guma
- strouhátko se zásobníkem na odřezky
- pastelky 12 barev ( kvalitní, nelámavé)
- složka na pracovní sešity A4
- fixy 12 barev
- složka na skládací abecedu
- přezůvky (pevná obuv)
- cvičební úbor ( tričko, tepláky, cvičky/tenisky se světlou podrážkou)
- švihadlo do TV


SEZNAM POMŮCEK, KTERÉ ZAJISTÍ ŠKOLA
- výkresy + náčrtníky
- sešity
- stíratelná tabulka + fix
- vodové barvy + 2 štětce
- voskové pastely 12 barev
- nůžky
- lepidlo v tyčince
- sada písmen a číslic k vystřižení
- pero Tornádo + grafitová tužka
- pastelky 6 barev

Škola NANEČISTO

Kdy? Ve čtvrtek 10.5. od 15.30 v ZŠ Cihelní. Těšíme se na děti i rodiče.

Přijďte si vyzkoušet, jak pracují školáci:).

Pro zájemce, kteří naši školu neznají bude připravena i prohlídka školy.

 

Pozvání na třídní schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 12.6. 2018 od 16.00 ve školní jídelně ( vstup bočním vchodem).

Na této schůzce budou rodičům sděleny všechny potřebné informace spojené s nástupem dětí do 1.třídy a zároveň proběhne zápis do školní družiny.

Těšíme se na vás! :)

 

M. Kraslová

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na vaše děti se těšíme a chceme, aby přechod do školy byl pro všechny příjemný. Připravili jsme aktivity, které mají děti s prostředím školy seznámit - návštěvu v 1.třídách, návštěvu Školního čtenářského klubu, čtení ve školce a anglické hrátky.

Chtěli bychom Vás také pozvat na ŠKOLU NANEČISTO, která se bude konat v úterý 13.3. od 15.30 u nás ve škole. Věříme, že pak si školu se svými dětmi také v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ prohlédnete.

Těšíme se na vás!

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Cihelní

Víte, že..................
.... kreslí si s námi, skládají s námi kostky, spolu vystřihujeme obrázky, chodí s námi do přírody, učí nás poznávat tvary, barvy, zvířata, stromy, květiny, společně sportujeme, naučili nás říkat promiň, prosím a děkuji, věří nám, dávají nám různé úkoly, pochválí nás, když se nám něco povede, povzbudí nás při neúspěchu, nastavili nám jasná pravidla denního režimu, nemají rádi, když odmlouváme nebo lžeme, mají nás rádi a my je taky,
protože to jsou ....... NAŠI SKVĚLÍ RODIČE !
A půjdou s námi k zápisu do školy.....kam?
No přece na CIHELNÍ !!! A kdy?  v PONDĚLÍ 9.4. 2018 od 10.00 do 18.00

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.
Doklady k zápisu:
1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

Odklad povinné školní docházky
Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:
1. Doporučení ze školského poradenského zařízení
2. Doporučení od lékaře
Žádost o odklad s vámi bude vyplněna v den zápisu do 1.třídy.

Průběh zápisu:
o formální část - zákonný zástupce požádá o zápis dítěte, předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte uvede údaje potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření budoucího žáka školy (mimořádné nadání, znevýhodnění a doporučení ŠPZ, zdravotní způsobilost) - pokud je má
o motivační část - rozhovor a aktivity pedagoga s dítětem


• o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku rozhoduje ředitel školy ve správním řízení , rozhodnutí vydává bez zbytečného odkladu a dle podmínek stanovených zákonem.

1. být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělý, vědomě ovládat své tělo, být samostatný v sebeobsluze
2. být relativně citově samostatný a schopný kontrolovat a řídit své chování
3. zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. být schopný rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. být přiměřeně sociálně samostatný a zároveň sociálně vnímavý, schopný soužití s vrstevníky ve skupině
9. vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě