Víte, že..................
.... kreslí si s námi, skládají s námi kostky, spolu vystřihujeme obrázky, chodí s námi do přírody, učí nás poznávat tvary, barvy, zvířata, stromy, květiny, společně sportujeme, naučili nás říkat promiň, prosím a děkuji, věří nám, dávají nám různé úkoly, pochválí nás, když se nám něco povede, povzbudí nás při neúspěchu, nastavili nám jasná pravidla denního režimu, nemají rádi, když odmlouváme nebo lžeme, mají nás rádi a my je taky,
protože to jsou ....... NAŠI SKVĚLÍ RODIČE !
A půjdou s námi k zápisu do školy.....kam?
No přece na CIHELNÍ !!! A kdy?  v PONDĚLÍ 9.4. 2018 od 10.00 do 18.00

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.
Doklady k zápisu:
1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

Odklad povinné školní docházky
Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:
1. Doporučení ze školského poradenského zařízení
2. Doporučení od lékaře
Žádost o odklad s vámi bude vyplněna v den zápisu do 1.třídy.

Průběh zápisu:
o formální část - zákonný zástupce požádá o zápis dítěte, předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte uvede údaje potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření budoucího žáka školy (mimořádné nadání, znevýhodnění a doporučení ŠPZ, zdravotní způsobilost) - pokud je má
o motivační část - rozhovor a aktivity pedagoga s dítětem


• o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku rozhoduje ředitel školy ve správním řízení , rozhodnutí vydává bez zbytečného odkladu a dle podmínek stanovených zákonem.