Ke stažení:

Spolek rodičů a přátel ZŠ Cihelní - STANOVY

Čl. 1

Název a sídlo

1. Název občanského spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ Cihelní (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku: ZŠ Cihelní 1666/30, Karviná – Nové Město, 735 06

Čl. 2

Právní poměry

1. Spolek rodičů a přátel ZŠ Cihelní je spolkem v souladu s § 214 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Cihelní je nástupnickou organizací Sdružení rodičů ZŠ Cihelní, o.s. při Základní škole Karviná – Nové Město Cihelní 1666 se všemi závazky, pohledávkami a majetkem.

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

Cílem spolku je zejména:

· zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky ZŠ Cihelní, zdravý vývoj dětí,

· podpora výukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ Cihelní a podpora mimoškolních činností ve volném čase dětí,

· spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ Cihelní,

· podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ Cihelní,

· podpora a organizování volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí, komunitních a vzdělávacích programů, a to jak pro žáky tak pro jejich rodiče, přátele školy i pedagogy.

Ke splnění těchto cílů bude spolek vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami, stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování.

Čl. 4

Členství ve spolku

1. Členem spolku mohou být zákonní zástupci žáků ZŠ Cihelní a další fyzické osoby, které jsou starší 18 let a souhlasí se stanovami spolku. Členem spolku může být právnická osoba.

2. Členství ve spolku vzniká podáním přihlášky a zaplacením schváleného členského příspěvku.

3. Zánik členství:

· oznámením člena o ukončení členství do sídla spolku nebo Radě spolku, · nezaplacením schváleného členského příspěvku,

· zrušením členství na základě rozhodnutí Členské schůze, · úmrtím člena,

· zánikem spolku. Čl. 5

Práva a povinnosti členů 1. Člen spolku má právo:

· účastnit se veškeré činnosti spolku, účastnit se Členské schůze,

· volit Radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů, · posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku a nahlížet do dokumentace,

· předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

2. Člen spolku má povinnost:

· dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí orgánů spolku, · včas platit schválený členský příspěvek spolku,

· v případě zvolení svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, · nepoškozovat zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6

Orgány spolku Orgány spolku jsou:

1. Členská schůze

2. Rada spolku

3. Výbor

Čl. 7

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové spolku. Schází se podle potřeby, minimálně však jednou za školní rok. Členskou schůzi svolává Výbor. V případě nutnosti může Výbor svolat mimořádnou Členskou schůzi.

2. Členská schůze:

· jmenuje a odvolává členy Rady spolku,

· schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, · rozhoduje o výši členských příspěvků,

· projednává a schvaluje rozpočet na příští období,

· schvaluje Zprávu o hospodaření za uplynulý školní rok, · rozhoduje o zániku spolku.

3. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době usnášení.

4. Členská schůze je usnášení schopná, pokud se jí zúčastní alespoň jedna polovina členů spolku. Není- li Členská schůze usnášení schopná, svolá Výbor do 30 dnů novou Členskou schůzi, která je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.

a) Usnesení Členské schůze je platné, tvoří-li součet hlasů mluvčích v Radě spolku nadpoloviční většinu hlasů, s nimiž zástupci za třídu v celkovém součtu do Rady spolku přišli.

b) Usnesení Rady spolku je chápáno jako usnesení Členské schůze za předpokladu, že členu Rady spolku byl předem schválen mandát ve třídách.

Čl. 8

Rada spolku

1. Rada spolku je složená ze zvolených zástupců jednotlivých tříd ZŠ Cihelní, případně dalších členů spolku, kteří o funkci člena Rady spolku projeví zájem a splňují podmínky dané v čl. 4.

2. Počet členů Rady spolku zpravidla odpovídá počtu tříd. Může být i nižší. Maximální počet členů Rady spolku je však 35.

3. Funkční období členů Rady spolku je 1 rok.

4. Rada spolku se schází podle potřeby na návrh Výboru.

5. Ve věcech jí příslušných rozhoduje Rada spolku rodičů hlasováním. Pro přijetí návrhu je potřebná prostá většina hlasujících členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru, v případě jeho neúčasti na hlasování hlas místopředsedy.

6. Rada spolku:

· poskytuje nezbytnou součinnost Výboru ve věcech operativního řízení spolku,

· na návrh Výboru posuzuje záležitosti překračující rámec běžné operativní správy a rozhoduje o nich,

· projednává plán činnosti na další období předložený Výborem, případně rozhoduje o jeho úpravách,

· projednává případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku a rozhoduje o nich,

· na návrh Výboru rozhoduje o vytvoření pracovních skupin pro řešení jednotlivých problémů,

· projednává cíle, resp. plán činnosti na příští období, · schvaluje účetní závěrku spolku.

Čl. 9

Výbor

1. Výbor má tři členy - předsedu, místopředsedu, hospodáře.

2. Členové Výboru jsou voleni Radou spolku, a to ze členů Rady spolku. 3. Jejich funkční období je jeden rok.

4. Výbor se schází podle potřeby.

5. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáním Členské schůze a postupuje dle pokynů udělených Radou spolku, případně Členskou schůzí.

6. Posuzuje finanční částky jednotlivých žadatelů. 7. Schvaluje požadavky na částky do 5 000,- Kč. 8. Výbor:

· odpovídá za hospodaření a naplňování cílů spolku,

· vydává stanoviska spolku a reprezentuje spolek navenek,

· předkládá Radě spolku k rozhodnutí záležitosti překračující rámec běžné operativní správy, nebo s finančními dopady, které překračují kompetence Výboru,

· předkládá Radě spolku k projednání případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku, společně s vlastními stanovisky či návrhem řešení,

· předkládá Radě spolku a Členské schůzi k projednání plán činnosti pro další období,

· předkládá Členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu,

· předkládá Členské schůzi ke schválení Zprávu o hospodaření.

Čl. 10

Jednání jménem spolku

1. Jménem spolku jedná Výbor. Každý člen Výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

2. Výbor může v určité věci písemně zmocnit jiného člena spolku k jednání jménem spolku.

Čl. 11

Hospodaření

1. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, granty, dotace a ostatní doplňkové příjmy z činnosti spolku.

2. Majetek spolku slouží k zajištění činnosti spolku a k naplňování jeho cílů.

3. Za hospodaření spolku odpovídá Výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu, sestaveného Výborem v součinnosti s Radou spolku schváleného Členskou schůzí.

4. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. 5. Členové Výboru mají dispoziční právo k bankovnímu účtu spolku.

Čl. 12

Zánik spolku

Spolek zaniká rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze. Zanikne-li spolek, veškerý majetek připadne Základní škole Karviná – Nové Město Cihelní 1666.

Čl. 13

Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 20.10.2015.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

3. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.